Địa chỉ

1.

Cơ sở 1: Số 02 Hát Giang, P2, Tân Bình. - Phường 02 - Quận Tân Bình - Việt Nam

2.

Số 21 Sông Thao, Phường 2, Q.TB - Phường 02 - Quận Tân Bình - Việt Nam