Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

Tuần 1: Động vật sống trong nhà.(Từ ngày 3-7/12/2018) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Tập cho bé thói quen biết chào hỏi cô và ba mẹ - Trò chuyện về thời tiết hôm nay như thế nào....
                       Maàm Non TĐV         THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 12/2018                                                              TỪ NGÀY (03/12/2018 – 07/12/2018) THỨ NGÀY   THỨ HAI   THỨ BA  ...
Kế hoạch tuần 1: NGHỀ NGHIỆP  Thời gian từ: (30/10 – 3/11/2018)                                                                                        Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ -          Nghe nhạc thiếu nhi về nghề nghiệp , trò chuyện cùng cô và các bạn về các ngành nghề mà bé biết,...