Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

               Maàm Non Tö Thuïc TĐV                THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 03/2019                                                    TỪ NGÀY (4/03/2019– 08/03/2019) THỨ NGÀY   THỨ HAI   THỨ BA   THỨ TƯ   THỨ NĂM   THỨ SÁU BỮA ĂN BỮA SÁNG (7h30-8h15) SOUP THỊT BÍ ĐỎ TRỨNG...
                    Maàm Non TĐV        THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 02 THAÙNG 02/2019                                           TỪ NGÀY (11/02/2018– 15/02/2019) THỨ NGÀY   THỨ HAI   THỨ BA   THỨ TƯ   THỨ NĂM   THỨ SÁU BỮA ĂN BỮA SÁNG (7h30-8h15)...
Tuần 1  : (Từ ngày 11-15/2/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   Đón trẻ - Cô đón trẻ và trao đổi tình hình sức khỏe - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô khi tới trường - Thói quen thưa gởi...