Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

                     Maàm Non TöThuïc TĐV           THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 04/2019                                                               TỪ NGÀY (01/04/2019–...
Tuần 1  :(Từ ngày 1-5/4/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân - Trò chuyện về hiện tượng trong thiên nhiên, lợi ích của nước đối với con...
Tuần 1  :(Từ ngày 1-5/4/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào hỏi khách đến lớp, chào cô...