Mầm non tư thục Thần Đồng Việt

Ngoan Hơn – Khỏe Hơn – Thông Minh Hơn

New Bảng tin

 Tuần 1: Quê hương em . ( Thực hiện ngày 30/4-5/5) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   Đón trẻ -         Trò chuyện đầu tuần với bé về quê hương của cô và của bé -         Cho trẻ đọc các bài thơ đã...
                       Maàm Non Tö Thuïc TĐV               THÖÏC ÑÔN CUÛA BEÙ TUAÀN 01 THAÙNG 05/2019                                                                      TỪ NGÀY (02/5/2019– 04/05/2019) THỨ...
Tuần 1  :(Từ ngày 1-5/4/2019) Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6     Đón trẻ - Cô đón trẻvà trao đổi tình hình sức khỏe. - Bé lễ phép chào ba mẹ, chào cô khi tới trường. - Trò chuyện với trẻ về...